Sõnakogud


EKI ühendsõnastik 2021

Bibliograafiline kirje (veebisõnaraamat Sõnaveebis):

EKI ühendsõnastik 2021. [The EKI Combined Dictionary, CombiDic]
Koostajad ja toimetajad Indrek Hein, Jelena Kallas, Olga Kiisla, Kristina Koppel, Margit Langemets, Tiina Leemets, Maia Melts, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Peeter Päll, Maire Raadik, Mai Tiits, Katrin Tsepelina, Maria Tuulik, Udo Uibo, Tiia Valdre, Ülle Viks.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2021. https://sonaveeb.ee (14.2.2021)

“EKI ühendsõnastik 2021” sisaldab järgmiste varem ilmunud üldkeele sõnastike infot:

Eesti keele sõnaraamat 2019. [The Dictionary of Estonian, DicEst]
Toimetanud Margit Langemets, Mai Tiits, Udo Uibo, Tiia Valdre, Piret Voll.
Koostanud Katrin Kuusik, Külli Kuusk, Margit Langemets, Mai Tiits, Udo Uibo, Tiia Valdre, Piret Voll.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.

Eesti keele naabersõnad 2019. [The Estonian Collocations Dictionary, ECD]
Toimetanud ja koostanud Jelena Kallas, Kristina Koppel, Geda Paulsen, Maria Tuulik.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.

Eesti keele põhisõnavara sõnastik 2019 (1. trükk 2014). [The Basic Estonian Dictionary, BED] 2., kohandatud veebiväljaanne.
1. trüki toimetanud Jelena Kallas, Mai Tiits ja Maria Tuulik.
1. trüki koostanud Madis Jürviste, Kristina Koppel ja Maria Tuulik.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.
Sõnaraamatu 1. trüki veebiversioon

Eesti-vene sõnaraamat 2019. (1. trükk 1997–2009.) 2., täiendatud ja kohandatud veebiväljaanne.
1. trüki toimetanud Anne Romet, Nelli Melts, Maimu Liiv, Elli Riikoja, Inna Martoja, Savvati Smirnov, Mare Tetsov, Mai Tiits, Tiia Valdre ja Enn Veskimägi.
1. trüki koostanud Jelena Kallas, Helga Laasi, Tiiu Lagle, Helle Leemets, Maimu Liiv, Hele Pärn, Anne Romet, Leeni Simm, Ülle Viks, Asta Õim.
Uute sõnade osa toimetanud Jelena Kallas, Nelli Melts.
Uute sõnade osa koostanud Nelli Kotova, Maia Melts, Kristiina Matt, Valentina Tubin.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.
Sõnaraamatu 1. trüki veebiversioon

Eesti Keele Instituudi eesti keele morfoloogiline andmebaas 2019.
Koostanud Ülle Viks, Indrek Hein, Katrin Tsepelina.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.

Eesti Keele Instituudi vene keele morfoloogiline andmebaas 2019.
Arendanud ja toimetanud Indrek Hein, Katrin Tsepelina, Jelena Kallas.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. Arhiveeritud Eesti Keeleressursside Keskuses.

Andmebaas on genereeritud pymorphy2 morfoanalüsaatori abil Open Corpora XML-sõnastiku alusel.

Oskussõnastikud ja terminibaasid
Aianduse terminibaas

Terminikogu koostamisel osaleb Eesti Aiandusliidu juures tegutsev aiandusterminoloogia komisjon koosseisus Merike Aomets, Väino Eskla, Jaan Kivistik, Sirje Mäearu, Sulev Savisaar ja Marge Starast. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Väino Eskla aiatark@aiatark.ee

Ajaloolise mööbli terminibaas

Terminibaas sisaldab (ajaloolise) mööbli termineid eesti, inglise, saksa, prantsuse, vene keeles. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Toomas Zupping toomaszupping@gmail.com

Akadeemilise väljendusoskuse terminibaas

Akadeemilise väljendusoskuse terminikogu koostamist alustati 2016. aastal Tartu ülikooli akadeemilise väljendusoskuse keskuses. Terminikogu on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes kirjutavad akadeemilisi või teadustekste või õpetavad nende kirjutamist. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Helen Hint helen.hint@ut.ee

Andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastik

Andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastik sisaldab andmeanalüüsi, tõenäosusteooria ja statistika erinevate valdkondade, sh matemaatilise statistika ja riigistatistika oskussõnavara. Definitsioonid on lisatud mõistetele, mis kuuluvad üldhariduskooli programmi, aga ka riigistatistika ja rahvastikustatistika põhisõnavarale. Oskussõnastiku kasutajatena eeldame õppureid, riigiametnikke, ajakirjanikke, erinevate valdkondade teadlasi, aga ka tõlke ja tõlkijaid. Loodame, et sellest on kasu ka masintõlke jaoks. Sõnastik täieneb, eeskätt lisandub definitsioone. Sõnastiku autorid on Ene-Margit Tiit ja Liina-Mai Tooding, kes on koostanud ka eestikeelse osa rahvusvahelise statistikainstituudi ISI paljukeelse sõnastiku http://isi.cbs.nl/glossary.htm eestikeelse osa. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Ene-Margit Tiit ene.tiit@ut.ee

Arheoloogia terminibaas

Arheoloogia terminibaasi on koondatud arheoloogiaalased mõisteid (koos definitsioonidega). Terminikomisjoni töösse on kaasatud arheolooge nii Tartu kui ka Tallinna ülikoolist, Tartu Linnamuuseumist ja Muinsuskaitseametist. Terminibaas on suunatud eelkõige eestikeelsele kasutajale: mõisted on selgitatud eesti keeles ja lisatud ka keelelisi soovitusi. Lisaks eesti keelele on eesmärk terminibaasi täiendada ingliskeelsete terminitega ning võimaluse korral lisada ka teisi keeli. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Kätlin Jansons katlin.jansons@ut.ee; Marge Konsa marge.konsa@ut.ee

Arhitektuuri oskussõnastik

Arhitektuuri terminibaas koondab arhitektuuri- ja ehitusalaseid termineid ja definitsioone. Terminibaas on pidevas täienemises hinnanguliselt viis aastat (2015–2019). Protsessi lõppeesmärgiks on publitseerida laiapõhjaline illustreeritud oskussõnaraamat, millest kujuneks inseneride, arhitektide, kunstiteadlaste, konservaatorite jt usaldusväärne käsiraamat ja allikas. Koostatav terminikogu peaks oluliselt lihtsustama nimetatud erialaringkondade vahelist teineteisemõistmist ning täitma tühimiku eestikeelses teabekirjanduses ehituse ja arhitektuuri alal. Sõnavara koostamisesse on kaasatud Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud, erialaliitude esindajad ning arvukalt kogenud spetsialiste. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Maris Veeremäe maris.veeremae@artun.ee

Betoonkonstruktsioonide terminibaas

Betoonkonstruktsioonide projekteerimise ja ehitamisega seotud terminid ja nende määratlused. Koostanud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) ja Eesti Betooniühingu (BÜ) ühine terminikomisjon. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Riho Oras riho.oras@ehitusinsener.ee; Toomas Vainola betoon@betoon.org

Biokeemiasõnastik

Biokeemia valdkonna ingliskeelsete terminite eestikeelsed vasted ilma seletusteta. Koostanud Eesti Biokeemia Selts 2009–2017. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Biokeemia Selts http://biokeemiaselts.ee

Botaanika terminibaas

Botaanikaterminite kogu koostab Eesti Looduseuurijate Seltsi juures tegutsev botaanika terminoloogia komisjon koosseisus Toomas Kukk, Urmas Laansoo, Ott Luuk, Sirje Mäearu, Peedu Saar, Sulev Savisaar ja Kersti Tambets. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Eestikeelseid taimenimetusi vaata http://taimenimed.ut.ee Kontakt: Ott Luuk ottluuk@gmail.com

Dialektilise käitumisteraapia terminibaas

Baas koondab termineid, mida kasutatakse dialektilise käitumisteraapia teoreetiliste aluste kirjeldamisel ning ravisekkumise pakkumisel. Terminibaasi haldab Eesti Dialektilise Käitumisteraapia Assotsiatsioon. Kontakt: dkteesti@gmail.com

Disaini oskussõnastik

Disainivaldkonna oskussõnastik, mille töörühma kuuluvad EDK, EKA, TK, Pallas, TÜ VKA esindajad.

Eesti E-tervise SA terminibaas

Tervise infosüsteemi andmevahetusega seotud termineid (hetkel valdavalt SNOMED CT spetsiifilised terminid) sisaldav kakskeelne terminibaas. Terminitööga tegeles E-tervise SA standardimise osakond 2015. aastal. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Krista Kärt krista.kart@tehik.ee

Eesti rahvatantsu oskussõnastik

Loodud 1966 lahtiseletust. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt Erika

Eesti viipekeele IT terminid

Eesti keele – eesti viipekeele IT terminibaas hõlmab oma esialgses variandis 20 IT terminit koos sisuseletuste ja näidislausetega nii eesti keeles kui ka eesti viipekeeles. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Jari Pärgma: jari@viipekeel.ee; Karl Gustav Gailit: kgailit@gmail.com

Eesti viipekeele meditsiiniterminid

Sõnastiku koostamisel võeti aluseks arstierialad, mis on kirjas Riigi Teataja eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelus. Lisandunud on COVID-19 seotud mõisted, rasedusega seotud ning viipekeeletõlkide poolt välja toodud mõisted. Mõisted valiti nende esilduvuse järgi kogukonnas, kus kõneletakse eesti viipekeelt iga päev. Viibete loomisel tugineti eesti viipekeele viipeloome põhimõtetele. Terminikogu koostab eesti viipekeele meditsiinikomisjon, mis tegutseb Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu juures, koosseisus Mari-Liis Ungerson (evkty@gmail.com), Liina Janson, Katrin Rehemaa, Jari Pärgma, Aire Murd, Maret Õun, Raili Loit, Madis Kams, Marek Kõllo, Triin Jõeveer, Janis Golubenkov, Katrin Raudlepp, Milda-Marleen Luige, Sirle Papp ja Aivo Erm. Kert Kalvik filmis viipekeelseid tekste ja monteeris videofailid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt Mari-Liis Ungerson evktky@gmail.com

Ehitiste projekteerimise terminibaas

Ehitiste projekteerimise terminibaas on koostatud Eesti Arhitektide Liidu (EAL) ja Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) ühise terminikomisjoni poolt. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: riho.oras@ehitusinsener.ee

EKI terminibaas Esterm

EKI terminibaas Esterm on Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas, mis ühendab eri valdkondade terminoloogiat. Esterm loodi 1996. aastal Eesti Õigustõlke Keskuses õigusaktide tõlkimise abivahendina, et talletada uuritud termineid ja tagada tõlgitavates õigusaktides järjepidava terminoloogia kasutamine. 2006. aastast haldab Estermi Eesti Keele Instituut. Esterm sisaldab Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktide termineid ja teavet mõistete kohta, mida on uuritud nii EKI terminiprojektide kui ka EKI-le laekunud terminipäringutele vastamise käigus. Terminibaasis on ka ajakohastamata kirjeid, seega palume pöörata tähelepanu mõiste viimase muutmise kuupäevale. Terminibaasi korrastamine ja täiendamine jätkub. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Elektrotehnika

Elektrotehnika terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Energiatehnoloogia, soojustehnika ja soojusenergeetika terminibaas

Energiatehnoloogia, soojustehnika ja soojusenergeetika erialaste terminite baas Kontakt: Kertu Lepiksaar, kertu.lepiksaar@taltech.ee

Entomoloogia terminibaas

Entomoloogilise terminoloogia komisjon tegutseb Eesti Looduseuurijate Seltsi juures. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Mati Martin mati.martin@ut.ee

Etenduskunstide terminibaas

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava õppejõudude poolt loodud terminibaas. Terminibaasi on koostanud Kai Valtna, Ele Viskus, Lennart Peep, Anu Sööt. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

E-õppe terminid / E-learning terms

Põhilisemad e-õppega seotud terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: terminoloogia@eki.ee

Filmikunsti terminibaas Filmterm

Terminibaasi on koostanud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi filmikunsti terminikomisjon. Komisjoni liikmed on Veiko Vaatmann, Margit Maran, Jaak Lõhmus, Hagi Šein, Toomas Sääs ja Elen Lotman. Lisaks sellele on terminibaasi loomisse kaasatud eksperdina Margit Keerdo-Dawson ja John Bernstein. 2019. aasta alguseks on valminud terminibaasi stsenaristika (sh narratoloogia ja dramaturgia) ning filmitootmise osa. Perioodil 2019-2020 keskendub terminikomisjon filmirežii, operaatoritöö, helirežii, montaaži ja kunstiosakonna terminitele. Täpsemalt saab tutvuda filmikunsti terminikomisjoni tööga aadressil filmterm.com Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Veiko Vaatmann veiko.vaatmann@tlu.ee

Filosoofia terminibaas

Eesti-inglise-eesti filosoofia valdkonna terminite sõnastik. Sõnaraamatu autorid on Bruno Mölder ja Märt Väljataga. Koostatud aastal 2016 projekti SHVFI16215 "Eesti-inglise-eesti filosoofia terminite sõnaraamatu väljatöötamine ja veebis kättesaadavaks tegemine (4.05.2016−18.12.2016)" raames. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Mats Volberg mats.volberg@ut.ee

Finants- ja maksuarvestuse terminibaas

Finants- ja maksuarvestuse terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Maret Güldenkoh, maret.guldenkoh@taltech.ee

Folkloorsete uskumusolendite sõnastik

Sõnastikus kajastuvad eelkõige Eesti kontekstis aktuaalsed terminid, mille puhul esineb terminoloogilist segadust, eksitusi tekitavaid tähendusnihkeid või tõlkimisprobleeme. Iga nimetuse juures on eestikeelne definitsioon, samuti on ära toodud termini kasutamise käigus esile kerkinud probleemid. Valikuliselt on esitatud terminite saksa-, inglis- ja venekeelseid vasteid. Sõnastik koostati 2016. aastal, kuid jooksvaid täiendusi lisandub ka hiljem. Koostaja on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur Reet Hiiemäe. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Reet Hiiemäe reet@folklore.ee

Foneetika sõnastik

Inglise-eesti foneetikaterminoloogia seletav sõnastik. Koostajad Pärtel Lippus, Eva Liina Asu, Pire Teras. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eva Liina Asu-Garcia asu@ut.ee

Geneetika terminibaas

Geneetika, molekulaarbioloogia, biotehnoloogia terminoloogia. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Maris Laan maris.laan@ut.ee

Geoloogia terminibaas

Eesti- ja ingliskeelseid termineid ja definitsioone sisaldav pinnavormide terminibaas. Baasi aluseks on TÜ maateaduste aluste ja geomorfoloogia ainekavas sisalduv ning koostamise ajendiks üldmaateaduse kõrgkooliõpikust välja jäänud mõisteid seletav sõnastik. Terminibaasis on piirdutud pinnavormidega, puuduvad geomorfoloogia üldmõisted. Kuna nii terminid kui definitsioonid on terminibaasi koostaja poolt koondatud ja sõnastatud aja jooksul erinevaid allikaid kasutades, siis puuduvad viited konkreetsetele allikatele. Definitsioonid on pigem lakoonilised ja populaarteaduslikud kui teaduslikku täpsust taga ajavad. Probleemid erikeelsete terminite kasutamisel on üldteada ja seetõttu tuleb ka käesolevat terminibaasi võtta kui pidevalt arenevat. Koostaja Tiit Hang (TÜ ÖMI geoloogia osakonna vanemteadur). Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Tiia Kurvits tiia.kurvits@emu.ee

Geomorfoloogia terminibaas

Pinnavormide terminibaas sisaldab eesti- ja ingliskeelseid termineid ja definitsioone. Baasi aluseks on TÜ maateaduste aluste ja geomorfoloogia ainekavas sisalduv ning koostamise ajendiks üldmaateaduse kõrgkooliõpikust välja jäänud mõisteid seletav sõnastik. Terminibaasis on piirdutud pinnavormidega, puuduvad geomorfoloogia üldmõisted. Kuna nii terminid kui definitsioonid on terminibaasi koostaja koondanud ja sõnastanud pikema aja jooksul eri allikaid kasutades, siis puuduvad viited konkreetsetele allikatele. Definitsioonid on pigem lakoonilised ja populaarteaduslikud kui teaduslikult täpsed. Probleemid erikeelsete terminite kasutamisel on üldteada ja seetõttu tuleb ka käesolevat terminibaasi võtta kui pidevalt arenevat. Koostaja: Tiit Hang (TÜ ÖMI geoloogia osakonna vanemteadur). Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Geriaatria terminibaas

Geriaatria terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Helgi Kolk helgi.kolk@kliinikum.ee

Hambatehnika terminibaas

Hambatehnika terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Haridussõnastik

Terminibaasi aluseks on 2014 ilmunud "Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat". Baas sisaldab mõisteid paljudest valdkondadest, nt alusharidus, andragoogika, didaktika, eripedagoogika, koolikorraldus, kutse- ja kõrgharidus, sotsiaalpedagoogika jne. Sõnastik on viiekeelne: iga mõiste kohta on esitatud eesti, inglise, saksa, soome ja vene termin ning enamasti ka seletus. Terminisõnastiku on koostanud haridusterminite töörühm Viivi Maanso juhtimisel. Alates 2015. aastast juhib töörühma Helin Puksand. Kontakt: Eva Tamm – eva.tamm@eki.ee.

Huviharidussõnastik

Terminibaas on välja kasvanud hariduse- ja kasvatuse sõnastikust (ilmus raamatuna 2014). Baasi on koondatud mõisted erinevatest valdkondadest, nt fotograafia, kino, kirjandus, kujutav kunst, käsitöö, muusika, mängud, sport jne. Sõnastik on valdavalt viiekeelne: terminid on esitatud eesti, inglise, saksa, soome ja vene keeles. Sõnastiku on koostanud haridusterminite töörühm Helin Puksandi juhtimisel. Kontakt: Eva Tamm – eva.tamm@eki.ee.

Hümnoloogia terminibaas

Hümnoloogia on õpetus kirikulaulust. Terminibaasis sisalduvad kirikulauluga ja sellega lähedalt puutuvad terminid. Baasi on koostanud Eerik Jõks. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eerik Jõks eerik.joks@eamt.ee

Ida mõtteloo leksikon

Olulisemad terminid, mõisted ja nimed põhiliselt Indias ja Hiinas tekkinud õpetustest ja mõttesuundadest. Umbes 1100 märksõna. Sõnastiku autorid: Linnart Mäll, Märt Läänemets ja Teet Toome. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Märt Läänemets mart_laanemets@yahoo.com

Ihtüoloogia terminibaas

Kalateaduse terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Lauri Saks lauri.saks@ut.ee

Immunoloogia terminibaas

Immunoloogia valdkonna ingliskeelsete terminite eestikeelsed vasted koos mõistete lühiseletustega. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Koit Reimand koit.reimand@ut.ee

Juuksuritöö terminibaas

Juuksuritöö terminibaas on aluseks tänapäevase professionaalse juuksurikeele loomiseks. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Kertti Viru info@juuksuriteuhendus

Kaugseire terminibaas

Kaugseire terminibaas koosneb hetkel 100 avalikust terminist ning on loodud koostöös Eesti Keele Instituudiga kaugseire korpuste ning TÜ Tartu observatooriumi kaugseire ekspertide abil. Kontakt: Liisi Jakobson liisi.jakobson@ut.ee

Keemiaterminite baas

Eesti- ja ingliskeelsed keemia põhiterminid koos definitsioonidega mõlemas keeles. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Kalle Truus truus@tlu.ee

Kognitiivse keeleteaduse terminibaas

Sõnastiku aluseks on kõige tavalisemad või kõige raskemini tõlgitavad terminid keeleteaduse kognitivistlikes teooriates. Koostamist on alustanud 2015. aastal Ann Veismann, Piret Piiroja ja Jane Klavan. Koostamise esmaseks aluseks oli konverentsi „Teoreetiline keeleteadus Eestis IV“ (detsember 2012) raames korraldatud terminitöötuba, kus arutati läbi 20 kõige keerulisemat terminit (peakorraldaja Ilona Tragel). Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Ann Veismann ann.veismann@gmail.com

Kokanduse terminibaas

Kokandusterminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Marju Taukar marjutaukar@gmail.com

Kooliinformaatika terminibaas

Kooliinformaatika terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Koostanud Birgy Lorenz birgy.lorenz@gmail.com, Anto Veldre anto.veldre@cyber.ee, Urmas Heinaste urmas.heinaste@masing.tartu.ee, Edmund Laugasson edmund.laugasson@eiops.edu.ee, Madis Vasser madis.vasser@ut.ee ja Silver Püvi silver@pyvi.eu Kontakt: Silver Püvi silver@pyvi.eu

Koolisõnastikud 2005–2010

15 valdkonna põhimõisted. Terminid pärinevad riikliku ainekava põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpikutest. Sõnastikud on koostatud Euroopa Liidu toel aastail 2005–2010. - Terje Hallik. Ajaloo mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Mart Viikmaa, Maie Toom, Margit Teller. Bioloogia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Enn Pärtel. Füüsika mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Uudo Pragi, Helle-Mai Pedastsaar, Tiia Pedastsaar. Geograafia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Lembi Tamm, Tarmo Tamm, Ants Tuulmets. Keemia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Elts Abel, Lea Lepmann. Matemaatika mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Anne Nahkur. Kirjanduse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Ilje Piir. Ühiskonnaõpetuse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Ene Kangron, Kadri Leppoja. Muusikaõpetuse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Kristi Kõiv. Inimeseõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Vello Hein. Kehalise kasvatuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Marje Peedisson. Kodunduse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Anne Parmasto, Kertu Laur, Kaja Kidron. Kunstiõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Marje Peedisson. Käsitöö mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Endel Rihvk, Mart Soobik. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. Kontakt: Jelena Kallas jelena.kallas@eki.ee

Koomiksi terminibaas

Koomiksi terminibaas on valminud Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi koomiksi terminikomisjoni tööna. Terminikomisjoni liikmed on: Veiko Vaatmann, Mari Laaniste, Joonas Sildre, Toomas Sääs, Alar Lilleväli, Anna Eespere, Siim Raud, Ivar Laus ja Maarika Martins. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Veiko Vaatmann veiko.vaatmann@tlu.ee

Kosmosetehnoloogia

Kosmosetehnoloogia ja kosmoseuuringute termineid inglise ja eesti keeles. Koostanud Uno Veismann (2016-2018). Toimetanud ja täiendanud Laurits Leedjärv. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Laurits Leedjärv laurits.leedjarv@ut.ee

Kriisijuhtimise terminibaas

Kriisijuhtimise terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Kriisinõustamise terminibaas

Psühhosotsiaalse toe tagamisega seotud terminid. Terminikogu on koostanud Eesti Kriisinõustamise Ühingu (EKÜ) töörühm Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Kirsti Talu kirstit@gmail.com

Kristluse sõnastik

Religioonivaldkonna sõnu seletav sõnastik, mis pakub ka tõlkevasteid teistes keeltes. Kristluse sõnastik on koostatud koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga. Töörühma juht Mariina Viia. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Mariina Viia usus6nastik.mariina@gmail.com ja Külli Kuusk (EKI) kylli.kuusk@eki.ee

Käsitööteaduse oskussõnad

Käsitöövaldkondade oskussõnad, mis on läbi vaadatud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juurde 2016. aastal loodud käsitööteaduse terminite komisjonis. Komisjoni kuuluvad õppejõud, keelespetsialistid, semiootikud ja vastava valdkonna spetsialistid. Kaasatakse ka magistrante jt üliõpilasi. Terminibaasis on käsitööteaduse üldtermineid, palkehituse termineid ja tekstiilikäsitöö aladest kõlatehnika, niplamise ja silmuskudumise termineid ning metallikäsitöö termineid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Ave Matsin ave.matsin@ut.ee, Marja-Leena Jaanus jaaniuss1728@gmail.com

Köite ja konserveerimise terminibaas

Köite ja konserveerimise terminibaas on valdkondadevaheline oskussõnastik, mille aluseks on köitekeele tesaurus (LoB, www.ligatus.org.uk/lob). Andmebaas on ennekõike mõeldud köitekunsti, -konserveerimise ja raamatuajaloo vallas tegutsevatele tudengitele ja spetsialistidele. Terminikogu tõlkimisel ja koostamisel osalevad Kõrgema Kunstikooli Pallas teise kursuse nahadisaini tudengid prof Rene Haljasmäe juhatamisel. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Rene Haljasmäe rene.haljasmae@gmail.com

Küberfüüsikalise süsteemitehnika terminibaas

Küberfüüsikaline süsteemitehnika hõlmab mitut innovaatilist ja kiirelt arenevat tegevusvaldkonda. Infoallikate tekke soodustamiseks soovime alustada eestikeelse terminoloogia loomist. Leiame, et omasõnade loomine ja juurutamine on oluline antud teadussuuna edasiseks arenguks. Koostanud: Adelheid Kiriland. Kaasautorid: Karin Muoni, Maarika Arimäe, Johannes Kadak. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Adelheid Kiriland adelheid.kiriland@kfst.ee

Limnoloogia sõnastik

Limnoloogia ehk järveteadus on teadus, kus omavahel on tihedalt läbipõimunud geoloogia, füüsika, keemia ja bioloogia kõikvõimalikud valdkonnad. Limnoloogia ühendab need valdkonnad terviklikuks siseveekogude ökosüsteeme uurivaks teadusharuks. Ühelt poolt on see erinevaid teadusharusid liitev ehk interdistsiplinaarne teadus, teiselt poolt koosneb see ise paljudest alavaldkondades, olles seega multidistsiplinaarne. Seepärast ongi limnoloogide sõnavara rikkalik, hõlmates suurt osa loodus- ja keskkonnateadustes kasutatavast. Eesti järveuurijad on emakeelse limnoloogilise oskussõnavara arendamisega tegelenud alates möödunud sajandi algusaastatest. Paraku asuvad need oskussõnad laialipaisatult erinevates sõnastikes ja leksikonides ning vajadus ühtse limnoloogilise sõnastiku järele on endiselt suur. Liiatigi lisandub igal aastal arvukalt uusi võõrkeelseid oskussõnu, mis vajaksid eestikeelseid vasteid ning seletusi. Limnoloogia sõnastik on mõeldud õppuritele, keskkonnaametnikele, teadlastele ja tõlkijatele. Lisaks eesti keelele on sõnastikku lisatud vasted ja seletused viies peamises limnoloogide „töökeeles“. Sõnastiku koostamist alustati 2016. aastal ning jooksvaid täiendusi tehakse pidevalt. Sõnastiku koostaja on Eesti Maaülikooli Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadur ning lektor Toomas Kõiv. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Toomas Kõiv toomas.koiv@emu.ee

Linguae, maailma keeled, kirjad ja rahvad

Keelte, kirjade ja rahvaste nimetuste andmebaasi koostavad Peeter Päll jt. Vt lähemalt EKI teatmikust (https://eki.ee/teatmik/nimi/linguae/). Kontakt Peeter Päll peeter.pall@eki.ee

Eesti Logopeedide Ühingu terminibaas. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Helje Möller helje.moller@elu.ee / helje.moller@gmail.com

Loomakasvatuse terminibaas

Terminibaasi algmaterjali on koostanud Siiri Kasepalu, kasutades Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis (ELVI) valminud sõnastikke. Termineid valis ja ajakohastas Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminikomisjon koosseisus emer-prof Olev Saveli, emer-prof Olav Kärt, dots Peep Piirsalu ja pm-dr Alo Tänavots. Antud oskussõnade valim hõlmab loomakasvatusega seotud terminoloogiat kõige laiemalt. Siit leiab märksõnu loomade söötmisest, aretusest, geneetikast, pidamisest, heaolust, loomade anatoomiast, füsioloogiast, looma- ja linnutõugudest, veterinaariast, kalandusest, eriloomakasvatusest. Lisaks sõnaseletustele on lisatud inglis-, saksa- ja venekeelsed vasted. Terminibaasi koostamine on pidev protsess, mis hõlmab endas uute märksõnade lisamist ja vajaduse korral olemasolevate täpsustamist. Koostamist alustati 2013. aastal. Töörühma nimi: Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiakomisjon (https://aps.emu.ee/?TERMINID). Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Peep Piirsalu peep.piirsalu@emu.ee

Loomanimetuste terminibaas

Loomanimetused. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: terminoloogia@eki.ee

Loomaparasiitide nimistu

Olulisemate parasiitide ladinakeelsete nimetuste (kokku 309) andmebaas. Igale nimetusele järgneb selle tõlge eesti keelde, tuuakse ära nimetuse eestikeelne vaste ja nimetuse selgitus. Senises eestikeelses erialakirjanduses on loomade parasitaarhaiguste tekitajaid nimetatud erinevalt. Väga sageli aga eestipärane nimetus hoopiski puudub ja läbi tuleb ajada ladinakeelse terminiga. Käesolev eestipärane parasitoloogiline oskussõnavara on esmakordne katse esitada sellealane terminisõnastik. Terminisõnastiku on koostanud EMÜ emeriitprofessor Toivo Järvis, sõnavara loomisel on aktiivselt osalenud Enn Ernits, Anu Hindikainen ja Ülle Sihver. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Toivo Järvis toivo.jarvis@emu.ee

Loomi kaasavate organisatsioonide terminibaas

Abi- ja teraapialoomi kaasavate organisatsioonide terminikomisjonis 2016. ja 2019. aastal kinnitatud terminid. Terminibaasi loomise algatas Eesti Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Liit. Terminibaas sisaldab muuhulgas järgmisi teemasid: loomi kaasavad sekkumised haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas, teraapialoomad, loomade heaolu, inimese-looma side, loomade käitumine. Terminikomisjoni töös osalesid MTÜ Eesti Abi-ja Teraapiakoerte Ühingu, MTÜ Eesti Ratsutamisterapeutide Liidu, MTÜ Eesti Abi- ja Teraapialoomi kaasavate Organisatsioonide Liidu, Kaniterapijos Asociacija (Leedu), Latvijas dzivnieku asistetas terapijas asociacija (Läti) jt esindajad. Samuti osalesid terminikirjete koostamisel nõuandjatena järgmiste organisatsioonide esindajad: Tartu Ülikooli zoosemiootika õppetool, inimese ja looma interaktsioonide rahvusvaheline katusorganisatsioon IAHAIO, Norra AntrozoologiSenteret keskus. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Maarja Tali maarjatali@teraapiakoer.ee

Masinaehituse ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

Masinaehituse ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: TalTechi Virumaa kolledži masinaehituse terminikomisjon, Veroonika Shirokova, Tatjana Baraškova

Matemaatika terminibaas

Koostanud Mati Abel. Umbes 30 000 terminit, umbes 1000 definitsiooni. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Mati Abel mati.abel@ut.ee või Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Materjalitehnika terminibaas

Materjalitehnika (metalliõpetus, metallide tehnoloogia) terminid eesti, inglise ja vene keeles. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Priit Kulu priit.kulu@taltech.ee, Jakob Kübarsepp jakob.kübarsepp@taltech.ee, Andrei Surzenkov andrei.surzenkov@taltech.ee

Meditsiinifüüsika terminibaas

Meditsiinifüüsika termnid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Kalle Kepler info@radexpert.eu

Mesindusleksikon

Mesindusleksikoni koostamist alustati 2013. aastal. Vt lähemalt Agraarteadus 2011 * XXII * 1 (http://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2011_1_oskussonad.pdf). Töörühma nimi on Akadeemiline Põllumajanduse Selts (https://aps.emu.ee/?TERMINID). Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Antu Rohtla antu.rohtla@gmail.com

Metalliaabits

Metalliaabitsa koostamisel on mõeldud kõigile metallivaldkonna kutseõppuritele, eriti neile, kelle emakeel on vene keel. Valim hõlmab kutsekeskhariduse taseme ehk 4. taseme sõnavara ning kaetud on kõik kutsed -- metallilõikepinkidel töötaja, keevitaja ja lukksepp. Esialgu on sõnaseletused ainult eesti keeles ja vaste antud ainult vene keeles. Kuna terminibaasi koostamine on pidev protsess, siis täieneb see pidevalt. Terminibaas saab olema aktiivses kasutuses mitte ainult erialase eesti keele moodulis, vaid ka teistes moodulites (erialane inglise keel, lõimitud üldpädevused). Artiklite koostamise ja pildimaterjali lisamise võimalus on aga olemas kõigil keelehuvilistel õpetajatel ja õpilastel. Esialgse märksõnade valiku teinud terminikomisjoni kuulusid TL Mehaanikakooli metallivaldkonna kutseõpetajad Vladimir Shukis ja Ruslan Ratko ning eesti keele õpetaja Jelena Feklistova. Sellele lisas Anu Kull seletused ning süstematiseeris terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Anu Kull anu.kull@tlmk.ee

Meteoroloogia ja klimatoloogia terminibaas

Meteoroloogia ja klimatoloogia oskussõnade seletav sõnaraamat. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Mait Sepp mait.sepp@ut.ee

Metroloogia terminibaas

Mõõtmisega seotud terminid kõikidest valdkondadest. Ingliskeelsed terminid ja nende määratlused valitakse kasutuses olevate allikate (õpikud, käsiraamatud, prospektid, teadusartiklid, ISO ja CEN standardid, EÜ määrused ja direktiivid, internet jms) hulgast ja leitakse nendele eestikeelsed vasted ja määratlused. Oskussõnastiku kasutajad on eeldatavalt õppurid, riigiametnikud, ajakirjanikud, erinevate valdkondade teadlased ja tõlkijaid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Rein Laaneots reinlaaneots@gmail.com

Militerm | riigikaitseterminite andmebaas

Tere tulemast riigikaitseterminite andmebaasi Militerm! Militerm on mitmekeelne terminibaas, mis sisaldab nii Eestis kui ka NATOs kokkulepitud termineid koos definitsiooni jm mõisteteabega. Sõnaveebi arendamine ja täiustamine jätkub, samuti uueneb ja täiustub pidevalt andmestik (automaatne uuendamine iga 24 tunni järel). Aastatel 2003–2017 täiendas ja ajakohastas Militermi Kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjon. Aastast 2018 tegeleb riigikaitse terminivara arendamise, Militermi täiendamise ja päringutele vastamisega Kaitseväe Akadeemia eestvõttel moodustatud komisjon ehk sõjandusterminoloogia töörühm. Töörühma kuuluvad Kaitseväe väe- ja relvaliikide esindajad ning Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu esindaja. Koostööd tehakse ka teiste riigikaitse- ja tsiviilasutuste, sh Eesti Keele Instituudiga. Kontakt: Reet Hendrikson (reet.hendrikson@mil.ee) NB! Sõnaveebi otsisüsteem on täiustunud: lisandunud on hägusotsingu võimalus! Kui kasutate tähejärjendi lõpus tärni "*", antakse tulemuseks keelendid, kus tärni asemel on ükskõik kui palju sümboleid (sh mitte ühtegi). Näiteks otsides "sõd*", on võimalikud otsingutulemused "sõdur", "sõdija", "sõda kui paratamatus", "sõdalane" jne. Otsingutulemused ilmuvad loendina. Kui soovite otsisõnas asendada vaid ühe tähe vm sümboli, kasutage selle asemel küsimärki "?". Näiteks otsides "sõd?", on tulemuste seas vaid "sõda". Kasutada saab ka ennustavat otsingut: sõna otsinguaknasse tippides hakkab rippmenüü kuvama sõnu, kus see täheühend esineb.

Montessori pedagoogika terminisõnastik

Montessori pedagoogika terminisõnastik (beetaversioon). Maria Montessori loodud pedagoogikasuuna sõnastik üldterminitest õppevahenditeni. Sõnastiku eessõna: https://www.montessorieesti.ee/et/infopank/montessori-terminisonastik Sõnastiku põhifookuses on 3–6 a vanuserühma vahendid ja harjutused, ent sisestatud on ka 0–3, 6–12 ja 12–18 vanuserühmade ning üldisemaid teoreetilisi mõisteid tähistavad terminid. Kirjed on jaotatud teemade kaupa ning omavahel ristviidatud. Sõnastiku on koostanud Ruth Maria Roosi-Ott, peakonsultant Kerli-Kristi Allikvee (AMI 3–6). Loe Montessori meetodist lähemalt Eesti Montessori ühingu veebilehelt www.montessorieesti.ee. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Ruth Maria Roosi-Ott info@mariamontessori.ee

Muuseumitöö terminibaas

Muuseumiterminoloogia koondab muuseumi teooria ja praktikaga seotud termineid ning definitsioone. Terminikomisjoni töösse on kaasatud erinevate muuseumide, riigiametite ja ülikoolide esindajaid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Jaanika Anderson, jaanika.anderson@ut.ee

Muusikateraapia seletav sõnastik

Koostatud 2015–2017. aastal Eesti Muusikateraapia Ühingu poolt eesmärgiga korrastada muusikateraapia valdkonna kirjeldamiseks ja terapeutide tööks vajalik eestikeelne oskussõnavara. Sõnastiku on koostanud Alice Pehk, Eve Lukk, Ivar Vinkel, Kaia Laurik, Kaili Inno, Käll Kruusmägi, Maarja Metstak, Malle Luik, Marion Untera ja Maria Vessmann. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Maria Vessmann maria@vessmann.ee

Nahkhiirte terminibaas

Nahkhiirte-alased terminid eesti ja inglise keeles. Autor Matti Masing. Valminud 2014. aasta detsembris. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Matti Masing matti.masing@ut.ee

Norra-eesti meditsiinisõnastik

Norra-eesti meditsiinilist sõnavara koondav sõnastik. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Mari Nittim mari.nittim@gmail.com

Nüüdismuusika terminibaas

Nüüdismuusika terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Onomastika oskussõnastik

Onomastika oskussõnastik koondab üle 1000 nimeteaduse termini, mis kirjeldavad enam kui 300 nimeteaduse mõistet. Oskussõnastikku koostatakse Eesti Keele Instituudi, Võru Instituudi ja Tallinna Ülikooli nimeteadlaste ühistööna. Koostajad: Marit Alas, Mariko Faster, Annika Hussar, Marja Kallasmaa, Tiina Laansalu, Fred Puss, Peeter Päll, Evar Saar. Projektijuht Tiina Laansalu. Kontakt: Tiina Laansalu tiina.laansalu@eki.ee, Peeter Päll peeter.pall@eki.ee

Organisatsioonikäitumise terminibaas

Organisatsioonikäitumise ja juhtimise alaste mõistete ja terminite andmebaas, mis on algatatud Tallinna Ülikooli tudengiprojekti raames. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Kadi Liik kadi.liik@tlu.ee

Parasitoloogia terminibaas

Parasitoloogia terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Toivo Järvis toivo.jarvis@emu.ee

Patsiendiohutuse terminibaas

Patsiendiohutuse valdkonna terminid ja definitsioonid. Terminibaasi koostamist alustati Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudis 2017. aastal ning jätkati 2018., 2019., 2020. ja 2021. aastal. Alates 2020. aastast tegeleb patsiendiohutuse terminitööga Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna patsiendiohutuse arendamise töörühm. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Kaja Põlluste kaja.polluste@ut.ee

Poliitika ja valitsemise sõnastik

Riigiteaduste sõnastik, mis katab poliitika- ja valitsemisteaduse eri valdkondade, sh rahvusvaheliste suhete mõisteid. Selle algus on poliitika ja valitsemise kõrgkooliõpiku raames 2010-11 koostatud sõnastikus, mida on hiljem mitmekordselt suuremahuliselt täiendatud. Käesoleval ajal on tegu jooksvalt täieneva põhiversiooniga. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Leif Kalev leif.kalev@gmail.com

Projektijuhtimise terminibaas

Projektide, programmide ja portfellide juhtimise mõistete ja terminite baas on loodud erinevate rahvusvaheliste eeskujude ja Eestis juba varasemalt loodud lähedaste valdkondlike sõnastike baasilt aastatel 2017-2019 Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni poolt kokku pandud toimkonnas. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Projektijuhtimise terminikomisjoni liikmed: Arvi Kuura, Reet Soosaar, Karit Jäärats ja Taavi Tamberg TÜ Pärnu kolledžist, Algis Perens Tallinna Tehnikaülikoolist, Martin Sillaots Tallinna Ülikoolist, Lily Loidap Tallinna Majanduskoolist, Epp Immato Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest, Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky, Tiit Valm, Gunnar Kuhi, Anna Nosits, Liina Freivald, Lermo Pohlak jt Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni liikmetena. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Taavi Tamberg taavi.tamberg@ut.ee

Purjetamise terminibaas

Võistluspurjetamise, hobipurjetamise terminid ja nendega seotud merendusterminid koos selgitustega. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Madis Ausman, puri@puri.ee

Põllumajandusloomade tõugude terminibaas

Aegade jooksul on Eestisse sisse toodud mitmeid põllumajandusloomade tõuge, kelle tõunimede kirjutamises esineb lahknevusi. Tavapärasest erinevaid nimekujusid esineb nii riigiametite ning erialaseltside dokumentides ja kodulehtedel, meediaväljaannetes kui ka tudengite lõputöödes. Antud põllumajandusloomade tõugude valim hõlmab Eestis enamlevinud tõugude tegelikke nimetusi nii eesti, inglise kui ka saksa keeles. Kompaktsuse huvides on tõunimetustes enamlevinud sõnad (landrass, täisvereline) esitatud ilma päritolutunnuseta. Koostamist alustati 2019. aastal. Töörühma nimi: Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiakomisjon (pm-dr Alo Tänavots). Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Alo Tänavots alo.tanavots@emu.ee

Raamatukogusõnastik

Raamatukogusõnastik põhineb Eesti Rahvusraamatukogus peetaval andmebaasil ja sisaldab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonnas läbiarutatud ja heakskiidetud termineid, sh eestikeelsetes raamatukogutööga seotud standardites määratletud terminite kirjeid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Rahanduse oskussõnastik

Rahandusterminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Triinu Tapver triinu.tapver@taltech.ee

Rahvatervishoiu sõnastik

Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi rahvatervishoiu sõnastik sisaldab epidemioloogia, biostatistika, keskkonnatervishoiu ja terviseökonoomika põhimõisteid. Sõnastiku esimene versioon avaldati 2013. aastal. Rahvatervishoiu sõnavara töörühma kuuluvad õppejõud: Anneli Uusküla, Katrin Lang, Kersti Pärna, Ene Indermitte, Astrid Saava, Mait Raag, Raul-Allan Kiivet, Kaja-Triin Laisaar, Inga Villa, Heti Pisarev. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: dph@ut.ee, Ele Kiisk ele.kiisk@ut.ee

Rakubioloogia terminibaas

Rakubioloogia terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Märt Roosaare mrt.roos@gmail.com

Riigi Teataja seadustes määratletud terminid (legaaldefinitsioonid)

Riigi Teataja seadustes määratletud terminid ehk legaaldefinitsioonid eesti-inglise terminipaaridena koos määratluste ja sättepõhiste allikaviidetega. Kontakt: ert@riigiteataja.ee

Riigi Teataja terminisõnastik

Riigi Teataja terminid. Justiitsministeerium, Riigi Teataja Talitus. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: ert@riigiteataja.ee

Robootika terminibaas

Meie eesmärk on vormida ilus eesti robotkeel. Kiirelt arenevale valdkonnale iseloomulikult on robootika täpsete terminitega lünklikult kaetud mis tahes keeles, seetõttu ei piisa terminite sobitamisest eesti keeleruumi ning tuleb panna rõhku uudissõnade juurutamisele. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Indrek Must indrekm@ut.ee

Rohepöörde ja ringmajanduse terminibaas

Rohepöörde ja ringmajanduse terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Tiia Plamus Tiia.Plamus@taltech.ee

Ruumilise keskkonna planeerimise terminibaas

Ruumilise keskkonna planeerimise terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Nele Nutt nele.nutt@taltech.ee

Semiootika terminibaas

Semiootika terminid. Sõnastiku on koostanud Silvi Salupere, Kalevi Kull ja Lauri Linask. Kirjete toimetaja on Lauri Linask. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Lauri Linask linask.lauri@gmail.com

Sisearhitektuuri terminibaas

Sisearhitektuuri terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Siseturvalisuse terminibaas

Politsei, piirivalve ja pääste valdkonna terminid eesti, inglise ja vene keeles. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Skeemiteraapia terminisõnastik

Skeemiteraapia seletava sõnastiku koostamine algas 2018. aastal Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsioonis eesmärgiga korrastada skeemiteraapia valdkonna kirjeldamiseks ja terapeutide tööks vajalik eestikeelne sõnavara. Sõnastikku täiendatakse jooksvalt. Sõnastiku koostamisel osalevad Kaia Kastepõld-Tõrs, Inga Ignatieva, Aili Maar, Katrina Kalde. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Kaia Kastepõld-Tõrs skeemiteraapia@gmail.com

Sommeljeede terminibaas

Veinide baassõnavara., eesti, inglise ja osaliselt prantsuse keeles. Kontakt: anne.roosipold@iut.ee

Spaaterminid

Eesti-vene-inglise spaateemaline lühisõnastik. Spaaterminoloogia töörühma eesmärk on luua spaateemaline lühisõnastik. Lühisõnastiku loomist alustati 2019. aastal magistritöö raames. Lühisõnastik sisaldab üle 300 termini koos definitsioonidega. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Kristiina Matt kristiina-m@live.com

Supervisiooni terminibaas

Eesti Supervisiooni ja Coaching'u Ühingu terminikomisjoni poolt loodav sõnakogu, mis lähtub meie Euroopa katusorganisatsiooni ANSE poolt koostatud pädevusraamistikust. Eesmärk on koondada supervisiooni ja coaching'uga seotud terminid, definitsioonid, mõisted. Terminikomisjon alustas tööd 2020. a kevadsuvel. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Tallinna linnavalitsuse terminibaas

Linnavaltsuse tööga seotud terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Teatriterminite baas

Teatriterminoloogia töörühma eesmärk on luua avalikult kättesaadav teatriteoreetiline oskussõnastik. Eesti Teatri Agentuuri juures 2017. aastal tegevust alustanud toimkonda kuuluvad Heidi Aadma, Liisi Aibel, Luule Epner, Liina Jääts, Madli Pesti ja Tiia Sippol ning 2022. aastast ka Karin Allik ja Anneli Saro. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Tiia Sippol tiia@teater.ee

Teehoolde terminibaas

Teehoolde terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Eesti Keele Instituut terminoloogia@eki.ee

Teenuste valdkonna terminibaas

TÜ Pärnu kolledži teenuste valdkonna terminibaas. Eesmärgiks on koondada kõik teenuste ja teenindusega seotud terminid nii eesti kui ka inglise keeles. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Anne Roosipõld anne.roosipold@ut.ee

Tegevusteraapia terminibaas

Terminikogu eesmärk on 2023. aasta jooksul teha kättesaadavaks ja ajakohastada tegevusteraapia eriala terminoloogiat, mis tugineb rakendusuuringutele. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Anne-Mari Rebane anne-mari.rebane@ttk.ee

Tekstiilmaterjalide terminibaas

Tekstiilmaterjalide terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Tiia Plamus Tiia.Plamus@taltech.ee

Tervise Arengu Instituudi tervisesõnastik

Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervisesõnastik kajastab instituudi peamiste tegevusvaldkondade sõnavara, sealt leiab rahvatervishoiu, tervisestatistika, registrite, toitumise, uimasti-, sh alkoholiennetuse, valdkondade ülese ennetuse sõnavara, meditsiiniterminoloogia päringute vastused ja ravi järjepidevuse kirjeldamiseks vajalikud standardterminid. Tervisesõnastiku sisu täieneb jooksvalt. TAI meditsiiniterminoloogia projektijuht on Ruth Erm. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Ruth Erm ruth.erm@tai.ee

Tervishoiu terminibaas

Tervishoiu valdkonna terminid. Töörühma liikmed on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Siret Piirsalu, Elle Sõrmus, Kateriina Rannula, Õie Tähtla, Urve Kaasik-Aaslav, Ljudmila Linnik. Andmebaasi loomist alustati 2019. aasta lõpus. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Siret Piirsalu siret.piirsalu@ttk.ee

Toiduohutuse, loomatervise ja loomade heaolu terminibaas

Toiduohutuse, loomatervise ja loomade heaolu terminid eesti keeles ingliskeelsete vastetega. Seletused ja kasutusnäited eesti keeles. Termineid analüüsib ja sisestab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminoloogia komisjon: Arvo Viltrop, Mati Roasto, Tõnu Püssa, Andres Aland. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Ülle Sihver ylle.sihver@emu.ee

Toiduteadus ja -tehnoloogia

Toiduteaduse ja -tehnoloogia terminite töörühma kuuluvad: Toomas Paalme, Tiina Lõugas, Tagli Pitsi, Tiina Randla, Signe Adamberg ja Katrin Laos. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Katrin Laos katrin.laos@taltech.ee

Tolliterminite baas

Tolliterminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Helle Koitla helle.koitla@sisekaitse.ee

Tootmistehnika ja -süsteemide terminibaas

Tootmistehnika ja -süsteemide terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Tauno Otto tauno.otto@taltech.ee

Tsöliaakia ja gluteenivaba toitumise terminid

Tsölikaakia ja gluteenivaba toitumise terminite töörühma kuuluvad: Annely Soots, Kärt Jalajas, Pille Javed, Tiiu Rand, Ruth Mägi, Malle Avarsoo, dr Oivi Uibo, Tagli Pitsi, Katre Trofimov ja Aive Antson. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Aive Antson aive@tsoliaakia.ee

Turismi terminibaas

Terminibaas on loodud TÜ Pärnu kolledži turismiosakonna poolt koostöös Eesti Turismifirmade Liidu spetsialistidega. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Anne Roosipõld anne.roosipold@ut.ee

Tuumaenergia ja kiirguskaitse terminibaas

Tuumaenergeeetika ja kiirguskaitse valdkonna terminibaas. Koostamist alustas tuumaenergia ja kiirguskaitse komisjon (Marti Jeltsov, Henri Ormus, Siiri Suursoo, Allan Vrager, Aadu Paist) aastal 2020. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Marti Jeltsov marti.jeltsov@kbfi.ee

Tänapäevafolkloori terminibaas

Tänapäevafolkloori kirjeldamisel ja analüüsil kasutatavad terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Mare Kalda mare.kalda@folklore.ee

Töötervishoiu ja -ohutuse terminibaas

Eesti-vene töötervishoiu ja -ohutuse terminibaas. Vene keelt kõnelevatele eestimaalastele ja (välis)tööjõule on oluline tagada isikukaitsevahendite kasutuse, tööohutuse, töövaidlusküsimuste lahendamise keeleline kättesaadavus. Terminibaas on mõeldud nii tavakasutajatele kui ka tõlkidele, tõlkijatele, juristidele, riigiametnikele jt. Kuna tegu on mahuka terminibaasiga, siis esialgu on koostatud 343 mõistekirjet. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Jelena Velman-Omelina (PhD, eesti keele - vene keele vandetõlk) tartuvandetolk@gmail.com, Valentina Tubin valentina.tubin@ut.ee

Usundiloo terminibaas

Usundiloo terminite seletussõnastik on mõeldud esmajoones religiooniteadusi õppivatele humanitaarerialade üliõpilastele, samuti kõikidele religioonidest huvitujatele. Üle 400 religiooniteaduse põhimõiste, mis tihti esinevad eriala- ja aimekirjanduses, sh põgus ülevaade tähtsaimatest kultuuriantropoloogia koolkondadest. Valik sagedamini esinevaid üksikusundite erimõisteid. Tõlkevasted inglise ja saksa keeles (koos allikatega). Seosed teiste selle mõistega seotud terminitega. Lisatud on seletuste koostamisel kasutatud kirjanduse ja tõlkevastete allikate nimekiri. Autor on ülimalt tänulik materjali sisestajale Doris Diana Orrile. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Tarmo Kulmar tarmo.kulmar@ut.ee

Vaikimisi sõnakogu

Vaikimisi "placeholder" terminibaas. Võib anda kasutajale lugemisõiguse, et tal oleks vähemalt üks õigus.

Valgustehnika terminibaas

Viimasel aastakümnel on valgustehnikas toimunud väga kiire areng nii valgusallikate (leedid), valgustite kui ka nende juhtimise valdkonnas. Valgustehnika terminoloogias on kasutusele tulnud palju uusi termineid ja mõisteid, millede tähendus ja nimetus vajavad ühtlustamist. Ingliskeelsed terminid ja nende määratlused valitakse kasutades (õpikuid, käsiraamatuid, teadusartikleid, ISO ja CEN standardeid, EÜ määruseid ja direktiive jms) olemasolevaid andmestikke ja leitakse nendele eestikeelsed vasted ja määratlused. Terminibaasi täiendatakse jooksvalt. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Toivo Varjas toivo.varjas@taltech.ee

Vene keel Eestis

Eestis kasutusel olevad vene sõnad. Sõnakogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Inna Adamson innaa@tlu.ee / innaa7733@gmail.com

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminibaas

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse eestikeelsed terminid koos eestikeelsete seletustega ja võimaluse korral ladina- ja ingliskeelsete vastega. Termineid analüüsib ja sisestuse üle otsustab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminoloogia komisjon, kes alustas tööd 2012. aastal. Valdkonna terminitöös juhindutakse järgnevatest allikatest: Albert Valdes, Johannes Voldemar Veski. Ladina-eesti-vene meditsiinisõnaraamat. 1983, Enn Ernits. Koduloomade anatoomia I-X. 2002-2007, uus trükk Enn Ernits, Esta Nahkur. Koduloomade anatoomia. Kõrgkooliõpik. Kirjastus Halo, 2013. Terminoloogiakomisjoni kuuluvad Enn Ernits, Mihkel Jalakas, Eha Järv, Toivo Järvis, Aleksander Lember, Ragnar Leming, Heldur Peterson, Ülle Sihver. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Ülle Sihver ylle.sihver@emu.ee

Vibulaskmise terminibaas

Vibulaskmisega seotud sõnu seletav sõnastik, mis suuresti baseerub Siret Luige 2019. aasta bakalaureusetööl "Sportvibuvarustuse terminisõnastik" . Töörühma juht Anu Uusmaa. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Anu Uusmaa anu@anu.ee

Õendus- ja ämmaemandusterminite kogu

Õendus- ja ämmaemandusterminite kogu sisaldab õenduses ja ämmaemanduses kasutusel olevaid eesti- ja ingliskeelseid termineid ning nende seletusi. Terminibaas loodi oskussõnavara väljatöötamiseks, arendamiseks ja hoidmiseks. Süstemaatilise terminitööga tegeldakse alates 2022. aastast Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetooli eestvedamisel. Kaastööd teevad esindajad järgmistest organisatsioonidest: Tartu Ülikool, Eesti Õdede Liit, Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Õendusjuhtide Ühing, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 3N Eesti töörühm. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Ere Uibu ere.uibu@ut.ee

Õigusterminoloogiabaas

Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiabaasi esmane eesmärk oli muuta O. Ottensoni „Uus vene-eesti õigussõnaraamat“, 2009 ja „Uus eesti-vene õigussõnaraamat“, 2007 veebis kättesaadavaks. Selles tööetapis olid terminikomisjoni liikmeteks: Oksana Palikova (PhD, Tartu Ülikooli vene keele lektor), Sirje Kupp-Sazonov (PhD, Tartu Ülikooli vene keele ja tõlkeõpetuse lektor) ja Olga Ottenson (sõnaraamatu autor). Nüüd toimub terminikirjete korrastamine, täiendamine, kaasajastamine jms. Terminikomisjoni kuuluvad TÜ lektor Sirje Kupp-Sazonov ja vandetõlgid Jekaterina Tšernõšova, Jelena Velman-Omelina, Sofia Maškova ning tõlkija Ekaterina Andreyeva. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Sirje Kupp-Sazonov sirje.kupp-sazonov@ut.ee

Sõnaveeb 2021

Sõnaveeb on Eesti Keele Instituudi keeleportaal, mis kuvab andmeid Eesti Keele Instituudi sõnastiku- ja terminibaasisüsteemist Ekilex. Sõnaveebi versioon luuakse kord aastas (versiooni näitab aastaarv) ning see registreeritakse METASHARE’is ja arhiveeritakse Eesti Keeleressursside Keskuses.

Bibliograafiline kirje (EKI keeleportaal Sõnaveeb 2021):

Sõnaveeb 2021. [The WordWeb 2021.] Eesti Keele Instituut. https://sonaveeb.ee (14.2.2021)
Arendanud ja toimetanud Arvi Tavast, Indrek Hein, Jelena Kallas, Kristina Koppel, Margit Langemets, Kaur Männiko, Tõnis Nurk, Merily Plado, Mari Vaus, Ülle Viks.
Arendaja OÜ TripleDev: Martin Laubre, Yogesh Sharma, Hardi Niilo, Henri Kokk.

Portaali loomist ja arendamist on rahastanud Haridus- ja Teadusministeeriumi digipöörde programmi projektist "Eesti-vene-eesti sõnastikukeskkond" (2017–2019) ja avalike teenuste pakkumise arendamise meetme projektist "Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex väliskasu tajaliidesed ja API" (2014–2020).

Ekilex 2021

Ekilex on Eesti Keele Instituudi sõnastiku- ja terminibaasisüsteem, mille andmeid kuvatakse keeleportaalis Sõnaveeb. Ekilexi versioon luuakse kord aastas (versiooni näitab aastaarv) ning see registreeritakse METASHARE’is ja arhiveeritakse Eesti Keeleressursside Keskuses.

Bibliograafiline kirje (EKI sõnastiku- ja terminibaasisüsteem Ekilex 2021):

Ekilex 2021. [Ekilex 2021.] Eesti Keele Instituut. https://ekilex.eki.ee (14.2.2021)
Arendaja Eesti Keele Instituut: Arvi Tavast, Indrek Hein, Kaur Männiko.
Arendaja OÜ TripleDev: Martin Laubre, Yogesh Sharma, Hardi Niilo, Henri Kokk.

Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex loomist on rahastanud ASTRA meetme projektist "Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi EELex2 loomine ning Eesti Keele Instituudi teadlaste mobiilsuse toetamine, välisteadlastekaasamine ja doktorikooli jätkamine" ja projektist "Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex väliskasutajaliidesed ja API“. Ekilexi ekspertide liidese ja API arendust ning sõnastike importi on toetatud projektist „Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex väliskasutajaliidesed ja API“ (2014–2020).